INLIGTING AAN NUWE EN VOORNEMENDE OUERS

 

 
Kurrikulum

Kurrikulum 2005 is ´n nuwe onderrigmodel wat geleidelik in al die openbare skole ingevoer word. Graad 1 het reeds in 1998 ingeskakel.  Uitkomsgebaseerde onderrig (UGO) is ´n doeltreffende benadering tot onderrig en leer. Dit beklemtoon die ontwikkeling van kennis, vaardighede, houdings en waardes by leerders.  Skoolwerk in die grondslagfase (grade 1 - 3) word in drie leerareas (pleks van vakke) ingedeel, naamlik: 
 
Geletterdheid (Tale, geletterdheid en kommunikasie)
Syferkundigheid (Wiskundige geletterdheid, wiskunde en
wiskundige begrippe)
Lewensvaardighede
(a) Menslike en Sosiale Wetenskappe
(b) Natuurwetenskappe
(c) Kunste en Kultuur
(d) Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
(e) Lewensoriëntering
(f) Tegnologie

KRITIEKE UITKOMSTE

Die leerders sal: 

* Probleme identifiseer en oplos en besluite deur kritiese en kreatiewe denke neem.
* Effektief met ander as lede van ´n span, ´n groep, ´n organisasie en gemeenskap werk.
* Hulself en hul aktiwiteite op ´n verantwoordelike en effektiewe wyse organiseer.
* Informasie insamel, analiseer, organiseer en krities evalueer.
* Effektief kommunikeer deur visuele, simboliese, en/of taalvaardighede op verskillende maniere te gebruik.
* Wetenskap en tegnologie effektief en krities gebruik terwyl hulle bewys lewer van verantwoordelikheid teenoor die natuur en die gesondheid van ander.
* ´n Begrip toon van die wêreld as ´n stel verwante sisteme deur die ontdekking dat probleemoplossingskontekste nie in isolasie bestaan nie. Die grondslag van enige leerprogram moet bydra tot die volle persoonlike ontwikkeling van elke leerder, asook tot sosiale en ekonomiese ontwikkeling in die breë om sodoende die individu bewus te maak van die belangrikheid van: 
    ** Reflektering oor en verkenning van ´n verskeidenheid strategieë om meer effektief te leer.
    ** Deelname as verantwoordelike burgers aan die lewe van plaaslike, nasionale en globale gemeenskappe.
    ** Kulturele en estetiese sensitiwiteit t.o.v. ´n reeks sosiale kontekste.
    ** Verkenning van opvoedkundige en beroepsgeleenthede.
    ** Die ontwikkeling van entrepreneursgeleenthede.

WAARNA KYK ONS DIE EERSTE 3 WEKE IN GRAAD 1?

Leerders verskil by skooltoelating t.o.v. skoolgereedheid. Daarom is dit noodsaaklik dat elke leerder se vlak van ontwikkeling bepaal moet word.  Sommige leerders is verstandelik gereed, maar nie emosioneel en sosiaal nie, óf andersom. Juis daarom moet die opvoeder die leerders noukeurig assesseer om ´n persoonsbeeld van die kind op te bou.  Elke leerder se "agterstande" òf selfs ´n voorsprong word gëïdentifiseer en dan kan die opvoeder stimulerende geleenthede skep om die kind te help met sy formele werk.
 
ASPEKTE WAT GEDEK WORD:

- Fisieke weerbaarheid
- Emosionele weerbaarheid
- Motoriese ontwikkeling
- Taalvermoë
- Werkgerigtheid
- Wiskundige begrippe
 
Wat verwag ons by skooltoetrede van die kind ?

DIE KIND MOET:

sy/haar naam kan skryf.
sy/haar adres ken.
sy/haar telefoonnommer ken
opdragte kan uitvoer (meer as een).
die EERSTE keer luister.
kan tel.
self kan aan- en uittrek.
sy/haar kleure ken.
Indien ´n leerling bv. kan lees, hoef u nie bekommerd te wees nie, want hulle word gestimuleer.
 
SKRYFBEHOEFTES

'n Volledige pakket met al bogenoemde items word vir elke leerder deur die skool aangekoop. Die leerders ontvang die skryfbehoefte-pakket op die dag van skooltoetrede. Die kostes van die pakket is beskikbaar op navraag.

ANDER (Moet deur die ouers self voorsien word.)

´n Voorskoot of Pappa se ou langmouhemp vir kuns.
Stewige plastiek om boeke oor te trek.
 
Watter buitemuurse aktiwiteite en dienste bied die skool aan?

BUITEMUURSE BEDRYWIGHEDE

GRATIS
Somer:
Atletiek, Balspele, Mini-krieket
Winter:
Mini-hokkie, Mini-netbal, Mini-rugby
 
KOSTES VERBONDE
Naskools:
Kunsonderrig
Ballet
Moderne Danse
Remediërende onderrig
Spraak- en Gehoorklasse
Karate
Tennis
 
ANDER DIENSTE
SNOEPIE
Elke weeksdag voor skool, gedurende eerste en tweede pouse asook na skool.