PROSEDURE VIR AANSOEK OM TOELATING TOT PREPRIMêR


 
L.W.  Voltooide aansoekvorm moet die skool voor of op Vrydag, 13 Maart 2020, bereik.  Skriftelike bevestiging van toelating sal teen Vrydag, 5 Junie 2020, geskied.
 
Die volgende dokumente/gewaarmerkte afskrifte daarvan moet saam met die vorm “AANSOEK OM TOELATING” ingehandig word:

u kind se kliniekkaart
beide biologiese ouers se identiteitsdokument en slegs die kind se onverkorte geboortesertifikaat
By ‘n inskrywing moet ‘n afskrif van ‘n munisipale rekening of ‘n gesertifiseerde bewys van die huidige vaste adres, die vorm “Aansoek om Toelating” vergesel.

‘n  R310 pakketfooi moet die aansoekvorm vergesel.
Hierdie bedrag word gebruik vir verpligte benodigdhede (T-hemp, sakkie, voorskoot, ens.) en maak nie deel uit van die skoolfondsbydrae nie.  Vanjaar se ouerbydrae beloop R1 270 per kind per maand (11 maande) of R13,970 per jaar.  Die skoolfondsbedrag vir 2021 word in Oktobermaand vasgestel.
Bogenoemde administratiewe fooi sal slegs terugbetaal word indien u kind nie toegelaat word nie, maar nie by onttrekking van die aansoek nie.

 

PROSEDURE VIR BEVESTIGING VAN TOELATING

Leerders wat binne ons onmiddellike omgewing (die voorheen tradisionele bedieningsgebied) woonagtig is en voldoen aan ons toelatingsbeleid, kry voorkeur.
Leerders wat buite ons onmiddellike omgewing (die voorheen tradisionele bedieningsgebied) woonagtig is, se ouers sal gedurende November 2020, skriftelik in kennis gestel word of die aansoek om toelating geslaag het.
Voorkeur word gegee aan leerders wat in 2021 ses jaar oud word.  Die leerders wat in 2021 voor/op 30 Junie 2021 vyf jaar oud word, kom daarna in aanmerking vir toelating.

L. Mouton
SKOOLHOOF

 
PROSEDURE VIR AANSOEK OM TOELATING GRADE 1-7

Die volgende dokumente/gewaarmerkte afskrifte daarvan moet saam met die vorm "AANSOEK OM TOELATING" (Aansoek mag slegs deur biologiese ouers of wettige voogde gedoen word) ingehandig word:
Een paspoort-grootte ID-foto van die leerder
Gewaarmerkte afskrif van leerder se onverkorte geboortesertifikaat (“unabridged birth certificate”)
Afskrif van Immuniseringssertifikaat (slegs Graad 1)
Gesertifiseerde afskrif van beide biologiese ouers/voogde/borge se ID-dokumente
By 'n eerste inskrywing (m.a.w. geen boeties of sussies reeds in die skool) moet 'n gewaarmerkte afskrif van 'n munisipale rekening of 'n gesertifiseerde bewys van die huidige vaste adres, die vorm "Aansoek om Toelatings" vergesel.

Afskrif van jongste vorderingsverslag / skoolrapport (Gr. 2 – 7)

Oordragsertifikaat van vorige skool (Gr. 2 – 7)

PROSEDURE VIR BEVESTIGING VAN TOELATING

Leerders wat binne ons onmiddellike omgewing (die voorheen tradisionele bedieningsgebied) woonagtig is en voldoen aan ons toelatingsbeleid, kry voorkeur.  Vir aansoeke wat in die eerste  6 maande van die jaar ontvang word, sal u ‘n skriftelike antwoord ontvang voor of op 12 Junie 2020.  Indien u ná dit aansoek doen, sal u ‘n skriftelike antwoord ontvang voor of op 30 November 2020.
Leerders wat buite ons onmiddellike omgewing (die voorheen tradisionele bedieningsgebied) woonagtig is, se ouers sal gedurende November skriftelik in kennis gestel word of die aansoek om toelating geslaag het.

L. Mouton
SKOOLHOOF