LEERDERRAAD

Op die foto verskyn v.l.n.r.: Giann du Toit (Hoofseun), Carla Hattingh (Hoofdogter), William Graham (Onderhoofseun) en Tarah Oosthuizen (Onderhoofdogter).

Die leerderraad bestaan tans uit 24 lede wat tydens`n amptelike leerderraadsverkiesing (volgens die grondwet) deur beide die personeel en huidige graad 7–leerders verkies is.  Dié raad word gelei deur die dagbestuur, wat uit die hoofseun, hoofmeisie, onderhoofseun en onderhoofmeisie bestaan.  Alle leerderraadslede, dagbestuur ingesluit, dien op ‘n subkomitee.

Die leerderraad word gelei deur 'n skakelonderwyser. Alle magte en bevoegdhede van die leerderraad word aan hulle gegee deur die skoolpersoneel.  Ons skakelonderwyser is mev. Anita Visser.  Die verkose leerderraad word aan die begin van hul ampstermyn geskool tydens ´n leierseminaar.  Tydens dié spanbousessie werk die leiers in hul onderskeie subkomitees saam om ´n samehorigheidsgevoel te ontwikkel.  Die groep word aangemoedig om te alle tye as ´n groep saam te werk en daar word op ´n gereelde basis aandag geskenk aan spanbousessies.  

Om verder die samehorigheidsgevoel te verseker, word ´n T-hemp met ´n spesiale ontwerp, eie aan die groep, aan elkeen verskaf.  Die T-hemde word dan by spesiale geleenthede gedra.  

Om lid van Laerskool Mikro se leerderraad te wees, is regtig ´n eer en ´n wonderlike geleentheid.  Elke lid van die leerderraad doen sy/haar take met ywer en trots en die strewe om die volgende leuse: "Opregtheid teenoor jouself" uit te leef, lê elkeen baie na aan die hart.  Ons is kwartaaliks betrokke by ‘n liefdadigheidsprojek om so ook 'n bydrae tot die gemeenskap te maak.