MIKRO LANDSDIENSKLUB

WAT IS DIE LANDSDIENS?


Die Landsdiensbeweging is ‘n jeugbeweging wat daarna streef om die jeug vaardig te maak in die hantering van bewaring van die omgewing in sy totaliteit.  Om dié doel te bereik word van omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.
 LANDSDIENS SE VIER PILARE:

1. Liefde vir God die Skepper.  
2. Liefde vir die medemens.  
3. Liefde vir die omgewing.  
4. Liefde vir arbeid en diens.  

DOELSTELLINGS

Bybelse waardes te handhaaf en liefde vir God te ontwikkel en vas te lê;
Om liefde en waardering vir en betrokkenheid by die bewaring, benutting en verbetering van die omgewing in totaliteit se natuurlike erfenis te ontwikkel;
Om liefde en waardering vir en betrokkenheid by die bewaring, bevordering en uitbouing van die kulturele omgewing te ontwikkel;
Om kennis, vaardighede en houdings by die lede tuis te bring wat hulle in staat sal stel om huidige en toekomstige uitdagings doelgerig, selfstandig en verantwoordelik die hoof te bied;
Om geleenthede aan die lede te bied om saam met ander te verkeer en sodoende begrip en waardering vir belangrike groepwaardes te ontwikkel;
Om die kragte van alle belangstellendes doeltreffend saam te snoer ter bereiking van die beweging se doelstellings.

 

NASIONALE LEIER

Cara Franken is gekies as die Wes-Kaap se Nasionale leier.

NASIONALE LANDSDIENSKAMP

Zani Hattingh, Corné de Jongh en Cara Franken is gekies om die Wes-Kaap te verteenwoordig by die Nasionale Kamp later vanjaar.

BLIKKIESKOSPROJEK

Laerskool Mikro se Landsdiensleerders het 111 blikkieskos ingesamel.  Dit is deel van ‘n landswye projek.  Die blikkieskos is aan Badisa Tygerberg geskenk.

WIE MAG HIERAAN BEHOORT?

 

Die leerders vanaf Gr. 1 tot 7 kry die geleentheid om aan te sluit by die Landsdiens.  Ons probeer om die volgende vier liefdes na te streef;
Daar word kwartaalliks aangebied soos kampe, handvaardighede, opvoedkundige uitstappies, omgewingsprojekte, ens.


Kosbare waardes word tydens aktiwiteite en kampe aangeleer.  Van jongs af word lede geleer om hul Skepper, medemens en die natuur te respekteer.  Belangrike waardes soos verantwoordelikheid, pligsbesef, lojaliteit en selfdissipline word vasgelê.  
  
Indien u meer inligting benodig, kan u Mev. Esté Haggard by die skool skakel.