MIKRO LANDSDIENSKLUB

WAT IS DIE LANDSDIENS?


Die Landsdiensbeweging is ‘n jeugbeweging wat daarna streef om die jeug vaardig te maak in die hantering van bewaring van die omgewing in sy totaliteit.  Om dié doel te bereik word van omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.
 LANDSDIENS SE VIER PILARE:

1. Liefde vir God die Skepper.  
2. Liefde vir die medemens.  
3. Liefde vir die omgewing.  
4. Liefde vir arbeid en diens.  

DOELSTELLINGS

Bybelse waardes te handhaaf en liefde vir God te ontwikkel en vas te lê;
Om liefde en waardering vir en betrokkenheid by die bewaring, benutting en verbetering van die omgewing in totaliteit se natuurlike erfenis te ontwikkel;
Om liefde en waardering vir en betrokkenheid by die bewaring, bevordering en uitbouing van die kulturele omgewing te ontwikkel;
Om kennis, vaardighede en houdings by die lede tuis te bring wat hulle in staat sal stel om huidige en toekomstige uitdagings doelgerig, selfstandig en verantwoordelik die hoof te bied;
Om geleenthede aan die lede te bied om saam met ander te verkeer en sodoende begrip en waardering vir belangrike groepwaardes te ontwikkel;
Om die kragte van alle belangstellendes doeltreffend saam te snoer ter bereiking van die beweging se doelstellings.

 

 

WES-KAAP LEIER

Krige du Toit is gekies as Wes-Kaap leier by die pas afgelope Streekskamp.

 

NASIONALE LANDSDIENSKAMP

Die volgende leerders is tydens die streekkamp gekies om aan die nasionale kamp, wat in Desember sal plaasvind, te gaan deelneem:  Emogene Prinsloo, Krige du Toit en Corné de Jongh (reserwe).   Anri Malan is ook gekies, maar sal ongelukkig eers volgende jaar kwalifiseer aangesien die kamp slegs vir gr. 6—12 leerders is.  Op die foto verskyn v.l.n.r.: Krige du Toit, Emogene Prinsloo, Anri Malan en Corné de Jongh.

 

WIE MAG HIERAAN BEHOORT?

 

Die leerders vanaf Gr. 1 tot 7 kry die geleentheid om aan te sluit by die Landsdiens.  Ons probeer om die volgende vier liefdes na te streef;
Daar word kwartaalliks aangebied soos kampe, handvaardighede, opvoedkundige uitstappies, omgewingsprojekte, ens.


Kosbare waardes word tydens aktiwiteite en kampe aangeleer.  Van jongs af word lede geleer om hul Skepper, medemens en die natuur te respekteer.  Belangrike waardes soos verantwoordelikheid, pligsbesef, lojaliteit en selfdissipline word vasgelê.  
  
Indien u meer inligting benodig, kan u Mev. Marie J van Vuuren by die skool skakel.